OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti VMBal s.r.o.

se sídlem Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava - Martinov
Identifikační číslo: 27774821

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 41525

Pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.vmbal.cz

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti VMBal s.r.o., se sídlem Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava – Martinov, identifikační číslo: 27774821, zapsané obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 41525 upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi společnosti VMBal s.r.o. a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu společnosti VMBal s.r.o.. Internetový obchod je společností VMBal s.r.o. provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.vmbal.cz (dále jen „webová stránka“) a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od společnosti VMBal s.r.o., je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 5. Znění obchodních podmínek může společnost VMBal s.r.o. měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou společnosti VMBal s.r.o. považovány za správné.

 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 5. Společnost VMBal s.r.o. může zrušit uživatelský účet v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení společnosti VMBal s.r.o., popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a společnost VMBal s.r.o. není povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží a služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost společnosti VMBal s.r.o. uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  - objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

  - způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

  - informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 5. Před zasláním objednávky společnosti VMBal s.r.o., je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující společnosti VMBal s.r.o. kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou společnosti VMBal s.r.o. považovány za správné.

 6. Bezprostředně po obdržení objednávky je společnost VMBal s.r.o. povinna:

  - potvrdit kupujícímu její obdržení elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

  - zkontrolovat, zda má požadované zboží na skladě. Pokud požadované zboží na skladě není, popřípadě není k dispozici v požadovaném množství, kontaktuje společnost VMBal s.r.o. kupujícího a nabídne dodání alternativního plnění. Je-li dodání požadovaného zboží možné pouze v delším dodacím termínu, společnost VMBal s.r.o. kupujícího na tuto skutečnost upozorní a požádá kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 7. Objednávku může kupující stornovat do 24 hodin od doby, kdy jí uskutečnil (ještě před expedicí zboží) nebo jí může stornovat, pokud obdrží od společnosti VMBal s.r.o. informaci, že nelze momentálně zboží dodat v termínu uvedeném v nabídce obchodu, a to výhradně e-mailem na adresu obchod@vmbal.cz.

 8. Smluvní vztah mezi společností VMBal s.r.o. a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je společnosti VMBal s.r.o. zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 9. Předmětem kupní smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Společnost VMBal s.r.o. se zavazuje, že bude svým zákazníkům dodávat:
  -
  bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR,
  - českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

 10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

IV. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Kupující může zvolit jako formu úhrady za zboží jeden z těchto způsobů:

  - Dobírkou – v hotovosti v místě určeném kupujícím v objednávce - Platba probíhá při předání zboží smluvním přepravcem. Kupní cena je splatná při převzetí zboží, přičemž dokladem o platbě v hotovosti se rozumí příjmový pokladní doklad vystavený smluvním přepravcem,

  - V hotovosti při osobním převzetí zboží v provozovně společnosti VMBal s.r.o. - Kupní cena je splatná při převzetí zboží, přičemž dokladem o platbě v hotovosti se rozumí příjmový pokladní doklad vystavený společností VMBal s.r.o.,

  - Bezhotovostním převodem na účet společnosti VMBal s.r.o. - Platba probíhá výhradně před odesláním zboží kupujícímu na základě zaslání zálohové faktury společností VMBal s.r.o., přičemž se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu společnosti VMBal s.r.o., uvedeného na příslušném dokladu. Takto je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Tímto není dotčeno ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku. Pokud nebude ze strany kupujícího úhrada provedena do 14 dnů od zaslání platebních údajů, bude objednávka stornována.

  Online platba kartou nebo přes online platební bránu Comgate - Volba pro okamžité bezhotovostní platby. Za objednané zboží / služby kupující zaplatí platební kartou (Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron), nebo – pokud využívá kupující internetbanking – prostřednictvím platební brány pro bankovní převody. Oba způsoby platby proběhnou ihned při objednávce a s okamžitým potvrzením o zaplacení.

 2. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté společnosti VMBal s.r.o. kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit společnosti VMBal s.r.o. také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 4. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví společnost VMBal s.r.o. ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Společnost VMBal s.r.o. je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví společnost VMBal s.r.o. kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 5. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

V. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být společnosti VMBal s.r.o. odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný společnosti VMBal s.r.o., jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny společnosti VMBal s.r.o., či na adresu elektronické pošty obchod@vmbal.cz.

 2. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

  - o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

  - o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

  - o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

  - o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

  - o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

  - o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

  - o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

  - o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

  - o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

  - o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

  - uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

  - o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. V.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být společnosti VMBal s.r.o. vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží společnosti VMBal s.r.o., a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. V.1 obchodních podmínek vrátí společnost VMBal s.r.o. peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený společností VMBal s.r.o.) a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijala. Společnost VMBal s.r.o. je taktéž oprávněna vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, společnost VMBal s.r.o. není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než jí kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

 5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je společnost VMBal s.r.o. oprávněna jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí společnost VMBal s.r.o. kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi společností VMBal s.r.o. a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím společnosti VMBal s.r.o. vrátit i poskytnutý dárek.

VI. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Společnost VMBal s.r.o. dodá zboží kupujícímu na své náklady a na své nebezpečí v rámci České republiky na dohodnutou adresu v pracovní dny prostřednictvím svých smluvních přepravců.

 2. Není-li mezi společností VMBal s.r.o. a kupujícím dohodnuto jinak, zavazuje se společnost VMBal s.r.o. dodat objednané zboží prostřednictvím svých smluvních přepravců nejpozději do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky.

 3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 4. Je-li společnost VMBal s.r.o. podle kupní smlouvy povinna dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 5. Kupující je povinen společnost VMBal s.r.o. neprodleně písemně informovat o jakékoli změně místa dodání zboží nebo kontaktní osoby. Společnost VMBal s.r.o. neodpovídá za škodu způsobenou nesprávným nebo opožděným dodáním zboží, byla-li způsobena porušením povinnosti zákazníka podle tohoto článku.

 6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci, zapsat do předávacího protokolu přepravce informaci, že je balík poškozen, případně jej nepřebírat. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 8. Kupující je povinen po zkontrolování kartonáže zboží - viz. bod VI.7., na příslušné doklady smluvního přepravce uvést jméno přebírajícího hůlkovým písmem, čitelně ho podepsat, orazítkovat a potvrdit tak převzetí zboží. Neučiní-li tak, je smluvní přepravce oprávněn odmítnout zboží kupujícímu předat.

 9. Spolu s dodaným zbožím jsou vždy předány kupujícímu příslušné daňové doklady (faktura nebo dodací list), v nichž je uvedena přesná identifikace dodaného zboží a jeho množství.

 10. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží.

 11. Při dílčím plnění doručí společnost VMBal s.r.o. kupujícímu daňový doklad následně po ukončení smluvně definovaného období.

 12. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky společnosti VMBal s.r.o., jsou-li společnosti VMBal s.r.o. vydány.

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 2. Společnost VMBal s.r.o. odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména společnost VMBal s.r.o. odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  - má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které společnost VMBal s.r.o. nebo výrobce popsali nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.

  - se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití společnost VMBal s.r.o. uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  - zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  - je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  - zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 3. Ustanovení uvedená v čl. VII.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u společnosti VMBal s.r.o. na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

 6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

VIII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 2. Společnost VMBal s.r.o. není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 3.  

 4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz. 

 5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 6. Společnost VMBal s.r.o. je oprávněna k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností společnosti VMBal s.r.o. plní společnost VMBal s.r.o. prostřednictvím zvláštního dokumentu Ochrana osobních údajů.

 2. Registrační číslo u Úřadu pro ochranu osobních údajů: 00049228.

X. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 1. Společnost VMBal s.r.o. nezasílá obchodní sdělení kupujícím. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem společnosti VMBal s.r.o. na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní společnost VMBal s.r.o. prostřednictvím zvláštního dokumentu Ochrana osobních údajů.

 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky společnosti VMBal s.r.o. z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XI. DORUČOVÁNÍ

 1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

XIII. KONTAKTNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO

          Adresa pro doručování:
          VMBal s.r.o.
          Na Svobodě 3152/80
          723 00 Ostrava – Martinov

          Adresa elektronické pošty:
          obchod@vmbal.cz

          Telefonní kontakt:
          +420 596 110 091

XIV. ÚČINNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

          Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 11. října 2018

 

STARŠÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY KE STAŽENÍ

Obchodní podmínky platné do 10. 10. 2018
Obchodní podmínky platné do 24. 05. 2018
Obchodní podmínky platné do 14. 06. 2016
Obchodní podmínky platné do 23. 03. 2016
Obchodní podmínky platné do 31. 12. 2013
Obchodní podmínky platné do 20. 10. 2013
Obchodní podmínky platné do 23. 08. 2010
Obchodní podmínky platné do 22. 06. 2010

 

 

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení